Polish (PL)German (DE)English (EN)
Product information: +48 509 940 633 | Order support: +48 512 999 218
0
Nawet 15 lat gwarancji producenta!
ONSEN®

Nawet 15 lat gwarancji producenta!

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

1. Materace, poduszki ortopedyczne i inne produkty marki Onsen Sleeping są przeznaczone do snu i wypoczynku odbywającego się wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

2. Materace, poduszki ortopedyczne i inne produkty marki Onsen Sleeping nie mogą służyć do skakania, ćwiczeń gimnastycznych, akrobatyki czy uprawiania sportu.

3. Materac marki Onsen Sleeping powinien być umieszczony na stelażu, którego odstępy między kolejnymi listwami wynoszą przynajmniej kilka centymetrów. Zapewni to właściwą wentylację materaca i odprowadzanie przez niego wilgoci. Nie powinien leżeć bezpośrednio na podłodze lub jednolitym stelażu bez otworów wentylacyjnych. Może to doprowadzić do zawilgocenia materaca.

4. Materace, poduszki ortopedyczne i inne produkty marki Onsen Sleeping należy chronić przed zalaniem, a także przed otwartym ogniem.

5. Materac  marki Onsen Sleeping do około 30 dni po zakupie może utrzymywać specyficzny zapach. Jest on całkowicie nieszkodliwy i z upływem czasu znika.

6. Poszczególne egzemplarze materacy, poduszkek ortopedycznych i inne produktów marki Onsen Sleeping mogą się różnić szerokością i długością od wymiarów nominalnych. Tolerancja maksymalna wynosi +/- 5%.

7. Materace marki Onsen Sleeping są zaopatrzone w pokrowce, które można prać. W tym celu należy odpiąć górną część pokrowca materaca za pomocą zamka błyskawicznego oraz wyprać ją zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na metce i w instrukcji materaca. Jeśli z jakiegoś powodu konieczne byłoby pranie również dolnej części pokrowca materaca, także ona nadaje się do prania. Podobne zalecenia dotyczą również pokrowców do poduszek ortopedycznych marki Onsen Sleeping.

8. Nie należy czyścić rdzenia (wkładu) materaca lub poduszki ortopedycznej marki Onsen Sleeping. Czyszczenie go detergentami, parą wodną, a nawet zwykłą wodą, może zmienić jego właściwości fizyczne. 

9. Materac marki Onsen Sleeping po wyjęciu z kartonu i rozłożeniu na płaskiej powierzchni osiąga właściwy kształt po maksymalnie 4 godzinach. Po jego otrzymaniu należy go niezwłocznie rozpakować. Powinno zrobić się to w ciągu maksymalnie 7 dni.

10. Każdy materac dla części użytkowników w pierwszych dniach użytkowania może wydawać się zbyt twardy lub zbyt miękki. Wynika to z różnic twardości, jakie następują przy zmianie materaca. Ciało przyzwyczaja się do nowego materaca przez maksymalnie około 35 dni.

11. Okresy gwarancyjne wynoszą:
  • 15 lat na rdzeń (wkład) materaca;
  • 2 lata na pokrowiec materaca;
  • 10 lat na rdzeń poduszki;
  • 2 lata na pokrowiec poduszki;
  • 2 lata na pozostały asortyment.
12. Oprócz objęcia produktów marki Onsen Sleeping gwarancją, Konsumentom przysługuje również prawo do skorzystania z rękojmi w przypadku niezgodności towaru z umową. Roszczenia z tego tytułu rozpatrywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

Gwarant - Onsen Sleeping Sp. z o.o.

Konsument - osoba dokonująca zamówienia lub faktycznie używająca zakupionego produktu

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z winy Gwaranta, za które uważa się przede wszystkim zastosowanie wadliwych materiałów, błędy produkcyjne i błędy konstrukcyjne.

2. Z tytułu gwarancji Konsument uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu, o ile wady zostaną stwierdzone w czasie jej obowiązywania.

3. Przedmiotem gwarancji są wszystkie produkty wyprodukowane przez Onsen Sleeping Sp. z o.o. i sprzedawane bezpośrednio przez stronę internetową Gwaranta. Okresy gwarancyjne wynoszą:
  • 15 lat na rdzeń (wkład) materaca;
  • 2 lata na pokrowiec materaca;
  • 10 lat na rdzeń poduszki;
  • 2 lata na pokrowiec poduszki;
  • 2 lata na pozostały asortyment.
4. Zgłoszenia z tytułu gwaracji należy dokonać wraz z paragonem, fakturą VAT, numerem zamówienia lub przez podanie innych danych pozwalających na zidentyfikowanie zakupu w systemie informatycznym Gwaranta.

5. Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia materiał oraz uszkodzeń powstałych z przyczyn leżących po stronie Konsumenta, jak też niewłaściwego użytkowania materaca. W szczególności nie obejmuje ona sytuacji, w których Konsument nie stosował się do zaleceń producenta, jak też instrukcji obsługi produktu, która określa jego zasady użytkowania i prawidłowej konserwacji.

6. Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI PRODUCENTA

1. Gwarancja nie obejmuje szkód, jakie wynikły z nieprzestrzegania przez Konsumenta zaleceń producenta, jak i instrukcji obsługi załączonej do produktu.

2. Gwarancja nie obejmuje szkód, jakie wynikły z ich niepowiedniego użytkowania, przechowywania lub transportu przez Konsumenta.

3. Gwarancja nie obejmuje zmian naturalnych, które powstały przez upływ czasu, które wynikają ze zmian następujących w fizyczno-chemicznych właściwościach użytych do produkcji materiałów.

4. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku samowolnego dokonywania jakichkolwiek zmian w produktach.

5. Gwarancja nie obejmuje szkód dodatkowych i pobocznych z zastrzeżeniem odpowiedzialności na zasadach ogólnych wynikających z obowiązującego prawa cywilnego.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI Z TYTUŁU GWARANCJI PRODUCENTA

1. W przypadku stwierdzenia wady podlegającej gwarancji, Konsument ma prawo do zgłoszenia jej do Gwaranta. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jej ujawnienia.

2. Po dokonaniu zgłoszenia z tytułu gwarancji należy zaprzestać użytkowania reklamowanego sprzętu.

3. Zgłoszenie reklamacji z tytułi gwarancji powinno mieć formę pisemną. Należy skierować je na adres poczty elektronicznej Gwaranta. Należy dokonać go z podaniem danych osobowych Konsumenta, opisu reklamowanego produktu, określenia ceny i daty zakupu, a także szczegółowego opisu okoliczności stwierdzenia wady wraz z datą jej ujawnienia. Do zgłoszenia warto jest dołączyć dokumentację fotograficzną reklamowanej wady. 

4. Konsument zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia produktu na czas transportu, jak również wyraźnego oznaczenia jego opakowania wraz z podaniem danych nadawcy i numeru zgłoszenia reklamacyjnego.

5. Reklamowany z tytułu gwarancji produkt powinien być czysty i suchy. Jego stan higieniczny nie może narażać Gwaranta i zatrudnionych przez niego pracowników na jakiekolwiek zagrożenie biologiczne. Tym samym przez wysyłką produktu należy upewnić się, że nie nosi on śladów jakichkolwiek wydzielin, istotnych plam i widocznych zabrudzeń. W przypadku otrzymania produktu, który nie będzie nadawał się do przeprowadzenia bezpiecznych oględzin, sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna, zaś przesyłka zostanie odesłana do Konsumenta na jego koszt. Jej nieodebranie przez Konsumenta, które spowoduje powrót przesyłki do Gwaranta, spowoduje przechowywanie jej w magazynie Gwaranta przez maksymalnie 7 dni. Po tym czasie nieodebrane produkty zostaną poddane utylizacji.

6. Wysyłki reklamowanego z tytułu gwarancji produktu Konsument zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Gwarant nie zapewnia towaru zastępczego na czas rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji.

8. Uznanie reklamacji skutkować będzie naprawą lub wymianą produktu na wolny od wad. Nowy produkt jest wysyłany do Konsumenta na koszt Gwaranta.

9. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia produktu do jego siedziby.
[BANER-WZ]
We create for people, not for shops!
Discover the most functional Osaka Air foam mattress and our other products!