Polski (PL)Niemiecki (DE)Angielski (EN)
Informacje o produktach: +48 509 940 633 | Obsługa zamówień: +48 512 999 218
0
DO 15 LAT GWARANCJI W ONSEN®
ONSEN®

DO 15 LAT GWARANCJI W ONSEN®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Onsen Sp. z o.o. udziela na produkty marki ONSEN® gwarancji zgodnie z art. 577 §1 Kodeksu cywilnego. Czas i szczegółowe warunki gwarancji określają: Karta Gwarancyjna, Ogólne Warunki Gwarancji Producenta oraz Wyłączenia Gwarancji Producenta.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 577 §2 Kodeksu cywilnego, Onsen Sp. z o.o. oświadcza, że w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, na które to środki ochrony prawnej niniejsza gwarancja nie ma wpływu.

1. Materace, poduszki ortopedyczne i inne produkty marki ONSEN® są przeznaczone do snu i wypoczynku odbywającego się wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

2. Materace, poduszki ortopedyczne i inne produkty marki ONSEN® nie mogą służyć do skakania, ćwiczeń gimnastycznych, akrobatyki czy uprawiania sportu, a także innych czynności niewchodzących w zakres normalnego użytkowania danego wyrobu.

3. Materac marki ONSEN® powinien być umieszczony na stelażu, którego odstępy między kolejnymi listwami wynoszą przynajmniej kilka centymetrów, a także na innych podłożach zapewniających cyrkulację powietrza od dołu. Zapewni to właściwą wentylację materaca i odprowadzanie przez niego wilgoci. Może on leżeć bezpośrednio na podłodze przez okres nie dłuższy lub jednolitym stelażu bez otworów wentylacyjnych, lecz maksymalnie przez okres 7 dni. Przekroczenie tego terminu może doprowadzić do zawilgocenia materaca.

4. Materace, poduszki ortopedyczne i inne produkty marki ONSEN® należy chronić przed zalaniem, a także przed otwartym ogniem.

5. Poszczególne egzemplarze materaców, poduszek ortopedycznych i inne produktów marki ONSEN® mogą się różnić szerokością i długością od wymiarów nominalnych. Tolerancja maksymalna wynosi +/- 5%.

6. Materace marki ONSEN® są zaopatrzone w pokrowce, które można prać. W tym celu należy odpiąć górną część pokrowca materaca za pomocą zamka błyskawicznego oraz wyprać ją zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na metce i w instrukcji materaca. Jeśli z jakiegoś powodu konieczne będzie pranie również dolnej części pokrowca materaca, należy do tego zastosować te same zasady. Wkład materaca nadaje się do czyszczenia w zakresie opisanym w instrukcji.

7. Poduszki ortopedyczne marki ONSEN® są zaopatrzone w poszewki, które można prać. W tym celu należy zdjąć poszewkę za pomocą zamka błyskawicznego oraz wyprać ją zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na metce i w instrukcji poduszki ortopedycznej. Wkład poduszki ortopedycznej nadaje się do czyszczenia w zakresie opisanym w instrukcji.

8. Nie należy czyścić rdzenia (wkładu) materaca lub poduszki ortopedycznej marki ONSEN® w sposób niezgodny z instrukcją. Czyszczenie ich detergentami, parą wodną, a niekiedy nawet zwykłą wodą, może zmienić ich właściwości fizyczne.

9. Materac marki ONSEN® po wyjęciu z kartonu i rozłożeniu na płaskiej powierzchni osiąga właściwy kształt po maksymalnie 1 godzinie. Po jego otrzymaniu należy go niezwłocznie rozpakować. Powinno zrobić się to w ciągu maksymalnie 30 dni.

10. Każdy materac dla części użytkowników w pierwszych dniach użytkowania może wydawać się zbyt twardy lub zbyt miękki. Wynika to z różnic twardości, jakie następują przy zmianie materaca. Ciało przyzwyczaja się do nowego materaca przez maksymalnie około 35 dni.

12. Oprócz objęcia produktów marki ONSEN® gwarancją, Konsumentom przysługuje również prawo do wniesienia roszczeń w przypadku niezgodności towaru z umową. Roszczenia z tego tytułu rozpatrywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

Gwarant - Onsen Sp. z o.o.

Konsument - osoba dokonująca zamówienia lub faktycznie używająca zakupionego produktu


1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z winy Gwaranta, za które uważa się przede wszystkim zastosowanie wadliwych materiałów, błędy produkcyjne i błędy konstrukcyjne. Muszą być to wady powstałe bezpośrednio z przyczyn tkwiących w wyrobie. 

2. Z tytułu gwarancji Konsument uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu, o ile wady zostaną stwierdzone w czasie jej obowiązywania.

3. Przedmiotem gwarancji są wszystkie produkty wyprodukowane przez Onsen Sp. z o.o. i sprzedawane bezpośrednio przez stronę internetową Gwaranta. Okresy gwarancyjne wynoszą:
  • 15 lat na rdzeń (wkład) materaca;
  • 2 lata na pokrowiec materaca;
  • 10 lat na rdzeń poduszki;
  • 2 lata na pokrowiec poduszki;
  • 2 lata na pozostały asortyment.

4. Zgłoszenia z tytułu gwarancji należy dokonać wraz z paragonem, fakturą VAT, numerem zamówienia lub przez podanie innych danych pozwalających na zidentyfikowanie zakupu w systemie informatycznym Gwaranta.
 
5. Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI PRODUCENTA

1. Gwarancja nie obejmuje szkód, jakie wynikły z nieprzestrzegania przez Konsumenta zaleceń producenta, jak i instrukcji obsługi załączonej do produktu.

2. Gwarancja nie obejmuje szkód, jakie wynikły z ich nieodpowiedniego użytkowania, przechowywania lub transportu przez Konsumenta.

3. Gwarancja nie obejmuje zmian naturalnych, które powstały przez upływ czasu, które wynikają ze zmian następujących w fizyczno-chemicznych właściwościach użytych do produkcji materiałów. Nie obejmuje zatem zwykłego zużycia materiałów oraz uszkodzeń powstałych z przyczyn leżących po stronie Konsumenta, a w tym niewłaściwego użytkowania wyrobów. Nadto nie obejmuje ona sytuacji, w których Konsument nie stosował się do zaleceń Gwaranta, jak też instrukcji obsługi wyroku, która określa jego zasady użytkowania i prawidłowego użytkowania.

Przez zwykłe zużycie rozumie się przede wszystkim: zmianę wysokości materaca do 3-4 centymetrów; zmianę wysokości poduszki ortopedycznej do 1-2 centymetrów; zmianę koloru pianki poliuretanowej niewpływającą na cechy wyrobu.

4. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku samowolnego dokonywania jakichkolwiek zmian w produktach.

5. Gwarancja nie obejmuje szkód dodatkowych i pobocznych z zastrzeżeniem odpowiedzialności na zasadach ogólnych wynikających z obowiązującego prawa cywilnego.

PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI Z TYTUŁU GWARANCJI PRODUCENTA

1. W przypadku stwierdzenia wady podlegającej gwarancji, Konsument ma prawo do zgłoszenia jej do Gwaranta. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jej ujawnienia.

2. Po dokonaniu zgłoszenia z tytułu gwarancji należy zaprzestać użytkowania reklamowanego sprzętu.

3. Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji powinno mieć formę pisemną. Należy skierować je na adres poczty elektronicznej Gwaranta z podaniem danych osobowych Konsumenta, opisu reklamowanego produktu, określenia ceny i daty zakupu, a także szczegółowego opisu okoliczności stwierdzenia wady wraz z datą jej ujawnienia. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację fotograficzną reklamowanej wady.

4. Konsument zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia produktu na czas transportu, jak również wyraźnego oznaczenia jego opakowania wraz z podaniem danych nadawcy i numeru zgłoszenia reklamacyjnego.

5. Reklamowany z tytułu gwarancji produkt powinien być czysty i suchy. Jego stan higieniczny nie może narażać Gwaranta i zatrudnionych przez niego pracowników na jakiekolwiek zagrożenie biologiczne. Tym samym przez wysyłką produktu należy upewnić się, że nie nosi on śladów jakichkolwiek wydzielin, istotnych plam i widocznych zabrudzeń. W przypadku otrzymania produktu, który nie będzie nadawał się do przeprowadzenia bezpiecznych oględzin, sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna, zaś przesyłka zostanie odesłana do Konsumenta na jego koszt. Jej nieodebranie przez Konsumenta, które spowoduje powrót przesyłki do Gwaranta, spowoduje przechowywanie jej w magazynie Gwaranta przez maksymalnie 7 dni. Po tym czasie nieodebrane produkty zostaną poddane utylizacji.

6. Wysyłki reklamowanego z tytułu gwarancji produktu Konsument zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku potwierdzenia zgłaszanych wad produktu, transport odbywa się na koszt Gwaranta po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów.

7. Gwarant nie zapewnia towaru zastępczego na czas rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji.

8. Uznanie reklamacji skutkować będzie naprawą lub wymianą produktu na wolny od wad. Nowy produkt jest wysyłany do Konsumenta na koszt Gwaranta. W przypadku braku takiej możliwości, wynikającej głównie z braku towaru, dopuszcza się inne formy rekompensaty – po obustronnym uzgodnieniu.

9. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia produktu do jego siedziby.
[BANER-WZ]
Tworzymy dla ludzi, a nie dla sklepów!
Poznaj najbardziej funkcjonalny materac piankowy Osaka Air oraz inne nasze produkty!

Szanowni Państwo! Celem świadczenia usług na najwyższym poziomie serwisu w naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

ZAMKNIJ