Polski (PL)Niemiecki (DE)Angielski (EN)
Informacje o produktach: +48 509 940 633 | Obsługa zamówień: +48 512 999 218
0
DO 15 LAT GWARANCJI W ONSEN®
ONSEN®

DO 15 LAT GWARANCJI W ONSEN®

WSTĘP DO GWARANCJI

Onsen Sp. z o.o. udziela na produkty marki ONSEN® gwarancji zgodnie z art. 577 §1 Kodeksu cywilnego. Czas i szczegółowe warunki gwarancji określają: Karta Gwarancyjna (dołączana do produktu), Ogólne Warunki Gwarancji Producenta oraz Wyłączenia Gwarancji Producenta.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 577 §2 Kodeksu cywilnego, Onsen Sp. z o.o. oświadcza, że w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, na które to środki ochrony prawnej niniejsza gwarancja nie ma wpływu.

1. Wszystkie produkty marki ONSEN® nadają się wyłącznie do celu opisanego w ofertach, a także w instrukcjach obsługi załączonych do produktów. 

2. Materace, poduszki i inne produkty marki ONSEN® nie mogą służyć do skakania, ćwiczeń gimnastycznych, akrobatyki czy uprawiania sportu, a także innych czynności niewchodzących w zakres normalnego użytkowania danego produktu.

3. Materac marki ONSEN® powinien być umieszczony na powierzchni zapewniającej właściwe podparcie, a także umożliwiającej cyrkulację powietrza. Zaleca się, aby materac Osaka Air umieszczać na stabilnym podłożu. Może być on stosowany zarówno na stelażach twardych, jak i elastycznych, a także na łóżkach kontynentalnych czy paletach. W przypadku łóżek ze stelażem, optymalnym jest, aby stelaż posiadał przynajmniej 20 szczebli, a odstępy między nimi wynosiły 2-4 centymetry. Zapewni to właściwą wentylację materaca i odprowadzanie przez niego wilgoci.

4. Materace, poduszki i inne produkty marki ONSEN® należy chronić przed wodą, ogniem i innymi zagrożeniami.

5. Poszczególne egzemplarze materaców, poduszek ortopedycznych i inne produktów marki ONSEN® mogą nieznacznie różnić się szerokością i długością od wymiarów nominalnych. Nie wpływa to na funkcjonalność produktów.

6. Materace marki ONSEN® są zaopatrzone w pokrowce, które można prać. W tym celu należy odpiąć górną część pokrowca materaca za pomocą zamka błyskawicznego oraz wyprać ją zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na metce i w instrukcji materaca. Dolna część pokrowców nadaje się do prania ręcznego lub w niskich temperaturach.

7. Poduszki ortopedyczne marki ONSEN® są zaopatrzone w poszewki, które można prać. W tym celu należy zdjąć poszewkę za pomocą zamka błyskawicznego oraz wyprać ją zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na metce i w instrukcji poduszki ortopedycznej.

8. Nie należy czyścić rdzenia (wkładu) materaca lub poduszki marki ONSEN® w sposób niezgodny z instrukcją. Czyszczenie ich detergentami, parą wodną, a niekiedy nawet wodą, może zmienić ich właściwości fizyczne. W części przypadków spowoduje to nieodwracalne uszkodzenie produktu.

9. Materace marki ONSEN® po wyjęciu z kartonu i rozłożeniu na płaskiej powierzchni osiągają właściwy kształt po maksymalnie jednej godzinie. Zaleca się, aby materace rozpakowywać po maksymalnie 7 dniach od dnia otrzymania przesyłki.

10. Każdy materac dla części użytkowników w pierwszych dniach użytkowania może wydawać się zbyt twardy lub zbyt miękki. Wynika to z różnic twardości, jakie następują przy zmianie materaca. Ciało przyzwyczaja się do nowego materaca przez maksymalnie około 35 dni.

12. Oprócz objęcia produktów marki ONSEN® gwarancją, Konsumentom przysługuje również prawo do wniesienia roszczeń w przypadku niezgodności towaru z umową. Roszczenia z tego tytułu rozpatrywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

Gwarant - Onsen Sp. z o.o.

Konsument - osoba dokonująca zamówienia lub faktycznie używająca zakupionego produktu


1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z winy Gwaranta, za które uważa się przede wszystkim zastosowanie wadliwych materiałów, błędy produkcyjneczy wady konstrukcyjne. Muszą one powstać bezpośrednio z przyczyn tkwiących w danym egzemplarzu produktu. 

2. Z tytułu gwarancji Konsument uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu, o ile wady zostaną stwierdzone w czasie jej obowiązywania.

3. Przedmiotem gwarancji są wszystkie produkty wyprodukowane przez Onsen Sp. z o.o. i sprzedawane bezpośrednio przez stronę internetową Gwaranta. Okresy gwarancyjne wynoszą:
  • 15 lat na rdzeń (wkład) materaca;
  • 2 lata na pokrowiec materaca;
  • 10 lat na rdzeń poduszki;
  • 2 lata na pokrowiec poduszki;
  • 2 lata na pozostały asortyment.
4. Zgłoszenia z tytułu gwarancji należy dokonać wraz z paragonem, fakturą VAT, numerem zamówienia lub przez podanie innych danych pozwalających na zidentyfikowanie zakupu w systemie informatycznym Gwaranta.
 
5. Gwarancja obowiązuje w krajach, w których Gwarant prowadzi sprzedaż przez oficjalne kanały.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI PRODUCENTA

1. Gwarancja nie obejmuje szkód, jakie wynikły z nieprzestrzegania przez Konsumenta zaleceń Gwaranta oraz/lub instrukcji obsługi załączonej do produktu, a także szkód wynikających z nieodpowiedniego użytkowania produktów czy ich przechowywania lub transportu przez Konsumenta.

2. Gwarancja nie obejmuje zjawisk naturalnych, które powstały przez upływ czasu, o ile zmiany te nie wynikają z zastosowania wadliwych materiałów. Nie obejmuje ona zatem zwykłego zużycia materiałów oraz uszkodzeń powstałych z przyczyn leżących po stronie Konsumenta.

3. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku samowolnego dokonywania jakichkolwiek zmian w produktach.

4. Gwarancja nie obejmuje szkód dodatkowych i pobocznych z zastrzeżeniem odpowiedzialności na zasadach ogólnych wynikających z obowiązującego prawa.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. W przypadku stwierdzenia wady podlegającej gwarancji, Konsument ma prawo do zgłoszenia jej do Gwaranta. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jej ujawnienia.

2. Po dokonaniu zgłoszenia z tytułu gwarancji należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania reklamowanego produktu.

3. Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji powinno mieć formę pisemną. Należy skierować je na adres poczty elektronicznej Gwaranta z podaniem danych osobowych Konsumenta, opisu reklamowanego produktu, określenia ceny i daty zakupu, a także szczegółowego opisu okoliczności stwierdzenia wady wraz z datą jej ujawnienia. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację fotograficzną lub wideo reklamowanej wady.

4. Konsument zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia produktu na czas transportu, jak również wyraźnego oznaczenia jego opakowania wraz z podaniem danych nadawcy i numeru zgłoszenia reklamacyjnego.

5. Reklamowany z tytułu gwarancji produkt powinien być czysty i suchy. Jego stan higieniczny nie powinien narażać Gwaranta i zatrudnionych przez niego pracowników na jakiekolwiek zagrożenie biologiczne. Tym samym przez wysyłką produktu należy upewnić się, że nie nosi on śladów jakichkolwiek wydzielin, istotnych plam i widocznych zabrudzeń.

W przypadku otrzymania produktu, który nie będzie nadawał się do przeprowadzenia bezpiecznych oględzin, sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna, zaś przesyłka zostanie odesłana do Konsumenta na jego koszt. Gwarant będzie przechowywać produkt w swoim magazynie maksymalnie przez 7 dni kalendarzowych. Po tym czasie może on zostać poddany utylizacji.

6. Wysyłka reklamowanego produktu może odbyć się na koszt Konsumenta. W przypadku uwzględnienia reklamacji Gwarant zwróci koszty przesyłki na podstawie dokumentu potwierdzającego ich wysokość. W przypadku uwzględnienia reklamacji przed wysyłką produktu do Gwaranta, transport organizowany jest przez Gwaranta i na jego koszt po wcześniejszym ustaleniu szczegółów.

7. Gwarant nie zapewnia towaru zastępczego na czas rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji.

8. Uznanie reklamacji skutkować będzie naprawą lub wymianą produktu na wolny od wad. Nowy produkt jest wysyłany do Konsumenta na koszt Gwaranta. W przypadku braku takiej możliwości, wynikającej choćby z wycofania ze sprzedaży danego produktu, dopuszcza się inne formy rekompensaty, jak zwrot środków.

9. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia poinformowania go o wadzie i przedstawienia dokumentacji pozwalającej na rozpatrzenie reklamacji bez fizycznych oględzin produktu. W przypadku, gdy konieczne jest dokonanie fizycznych oględzin, reklamację rozpatruje się w ciągu 14 dni od doręczenia reklamowanego produktu na adres Gwaranta.
[BANER-WZ]
Tworzymy dla ludzi, a nie dla sklepów!
Poznaj najbardziej funkcjonalny materac piankowy Osaka Air oraz inne nasze produkty!