Polski (PL)Niemiecki (DE)Angielski (EN)
Informacje o produktach: +48 509 940 633 | Obsługa zamówień: +48 512 999 218
0
POMOC KONSUMENCKA W ONSEN®
ONSEN®

POMOC KONSUMENCKA W ONSEN®

Skorzystaj z naszej wiedzy w walce z nieuczciwymi sprzedawcami materaców!
Przeczytaj nasze przykłady i sprawdź jak zwrócić towar, jeśli jest niezgodny z umową.
ONSEN® to nie tylko producent najbardziej funkcjonalnego materaca piankowego na polskim rynku, a także najlepszych poduszek ortopedycznych i innych wyrobów służących Twojemu zdrowiu. Nadrzędnym celem marki ONSEN® zawsze pozostaje edukacja, której efektem ma być zwiększanie świadomości konsumenckiej Polaków i Europejczyków.

Naszym marzeniem jest dać rozsądnym ludziom rzetelną wiedzę po to, aby obalili status quo. Myśląc inaczej, wspólnie z nimi tworzymy nową rzeczywistość opartą na funkcjonalnych i bezkonkurencyjnych produktach. W tym zawiera się również udzielanie całkowicie bezpłatnych porad prawnych w zakresie praw konsumenta związanych z zakupem materaca i innych produktów. Staliśmy się swoistym rzecznikiem praw konsumentów, głównie klientów materacowych.

W znaczącej większości przypadków udzielane telefonicznie porady odnoszą natychmiastowe efekty. Konsumenci wykorzystują wskazywane przez nas argumenty prawne w walce z nieuczciwymi sprzedawcami, dzięki czemu wygrywają spory w niezwykle krótkim czasie. Niektóre ze spraw wymagają większego zaangażowania z naszej strony. To właśnie opisy tych spraw publikujemy poniżej.

Jeśli któraś z sytuacji jest podobna do Twojej, nie wahaj się skorzystać z przedstawionych niżej informacji w walce o swoje prawa. Natomiast jeżeli uważasz, że Twoja sprawa się od nich różni i wymaga naszego zaangażowania, skontaktuj się z nami. Spojrzymy na nią obiektywnym okiem i spróbujemy znaleźć rozwiązanie, które Cię zadowoli.

Niezgodność materaca z umową

01

Sprawa dotyczy konsumentki, która zakupiła materac w sklepie stacjonarnym. Ten okazał się być niezgodny z umową i posiadać wady dyskwalifikujące go z użytku. Odmówiono jej przyjęcia zwrotu sugerując, że zakupy dokonywane w sklepach stacjonarnych im nie podlegają. Sugerowano, że na materacu znajdują się jej ślady biologiczne.
Rozwiń


Co się stało?
W lipcu 2023 roku otrzymaliśmy wiadomość od konsumentki z Małopolski. Poinformowała nas ona, że kilka miesięcy wcześniej odwiedziła jeden ze stacjonarnych sklepów z materacami, aby dobrać materac dla siebie. Poinformowała sprzedawcę, że ma ciepłą sypialnię i poszukuje materaca, który nie będzie oddawał ciepła, ale zapewni idealną cyrkulację powietrza.

Konsumentka zaznaczyła, że poszukuje materaca bez pianki termoelastycznej z powodu obaw związanych z lustrzanym odbiciem ciepła. Zaproponowano jej materac jeden z czołowych międzynardowych firm, który miał miał zapewniać dużą cyrkulację powietrza i nie zawierać 
w składzie pianki termoelastycznej.

Sprzedawca w sklepie nie przekazał jej informacji na temat parametrów pianek poliuretanowych, które użyto do budowy tego materaca, posługując się ich nazwami handlowymi. Wielokrotnie zapewniał ją jednak o tym, że ciepło na tym materacu nie będzie się odbijać, a jego twardość będzie dla niej odpowiednia. Na tej podstawie podjęła decyzję o zakupie poleconego materaca, wpłacając jednocześnie żądaną kwotę i ustalając termin jego dostawy.

Po otrzymaniu materaca klientka ułożyła go na łóżku. Już po około 20 minutach zauważyła, że zaczyna on się zapadać i oddawać ciepło w jej kierunku. Powodowało to, że jej ciało się przegrzewało. Schłodziła więc sypialnię, jednak to nie dało żadnych efektów, ponieważ materac odbijał ciepło ciała.

Materac zapakowała z powrotem do kartonu i kolejnego dnia chciała zwrócić go z powrotem do sklepu. Odmówiono jej jednak, co argumentowano rzekomym oparciem budowy produktu na amerykańskich patentach potwierdzających jego jakość. Poza tym poinformowano ją, że pod żadnym pozorem nie może zwrócić materaca zakupionego w sklepie stacjonarnym. Wskazano też, że na w ocenie sprzedawcy na materacu musi znajdować się jej materiał genetyczny.

Konsumentka została z zapakowanym w folię i karton materacem, którego nie była w stanie używać. Po kilku tygodniach narastającej frustracji zwróciła się do nas z prośbą o udzielenie pomocy prawnej ze zwrotem materaca, który nie był zgodny z umową. W tym czasie zauważyła, że deklarowane przez producenta parametry materaca odbiegają od rzeczywistych.

Co poradziliśmy?
Po otrzymaniu od konsumentki zestawu niezbędnych informacji, a w tym dowodu zakupu i posiadanych przez nią dowodów, przystąpiliśmy do analizy prawnej. Sprawdziliśmy także, czy sprzedawca i producent umieścili w swoich ofertach wymagane przepisami prawa parametry materaców. Następnie przygotowaliśmy dla konsumentki profesjonalny zestaw informacji pomocny w walce z nieuczciwym sprzedawcą.

Okazało się, że budowa i funkcjonalność materaca dalece odbiega od przekazanych konsumentce informacji. Zarówno sprzedawca, jak i producent materaca, zamieszczał na swojej stronie internetowej nierzetelne opisy materiałów, które użyto do jego budowy. Stosowano nazwy własne pianek poliuretanowych, a te nie wiązały się w żaden sposób z symbolami technicznymi stosowanymi powszechnie na całym świecie. Dodatkowo parametry techniczne zastosowanych materiałów różniły się od tych, jakie deklarowano w ofercie.

Poinformowaliśmy konsumentkę, że pianki poliuretanowe oznaczane są przez ich producentów zawsze w ten sam sposób. Pełen parametr pianki musi składać się bowiem z oznaczenia literowego (V, T lub HR), a następnie ciągu czterech cyfr, gdzie dwie pierwsze oznaczają gęstość w kg/3, a dwie kolejne twardość w kPa. Dopuszcza się też ciąg pięciu cyfr w przypadku, gdy twardość określa się w N.

Brak wskazania konkretnych parametrów pianek poliuretanowych należy rozumieć jako celowe wprowadzenie konsumenta dezorientację i w błąd, a także naruszenie art. 25 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez niewskazanie istotnych cech towaru i działanie na jego szkodę.

Również zgodnie z art. 546 §1 Kodeksu cywilnego, sprzedawca obowiązany jest przed zawarciem umowy udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy. Nieudzielenie informacji dotyczących pełnych parametrów pianek poliuretanowych, które  składają się na rdzeń zakupionego materaca, stanowi naruszenie tego obowiązku.

Zaznaczyliśmy, że zgodnie z art. 546(1) §1 Kodeksu cywilnego, jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca jest obowiązany udzielić mu przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej. W procesie sprzedażowym konsumentce nie udzielono jasnych, zrozumiałych i zgodnych z prawdą informacji, a także ukryto prawdziwe właściwości materaca i jego skład.

Wskazaliśmy też, że zgodnie z art. 546(1) §3 Kodeksu cywilnego, sprzedawca jest obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru rzeczy sprzedanej i sprawdzenie jej jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów. Sprzedawca nie zapewnił konsumentce możliwości sprawdzenia jakości materaca i jego funkcjonowania w warunkach choćby zbliżonych do naturalnych. Wynika to z faktu, że testowanie materaca w sklepie odbywało się przez krótki czas, a także wymagało od konsumentki pełnej świadomości i kontrolowania ruchów ciała, czego nie ma we śne. Warunki panujące w sklepie z materacami nie odpowiadały także mikroklimatowi sypialni.

Poinformowaliśmy również, że zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana na wadę (rękojmia). Jednocześnie z art. 556(1) Kodeksu cywilnego wynika, że wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, ustalając katalog otwarty tychże wad. Katalog ten określony został w art. 556(1) pkt 1-4 Kodeksu cywilnego i odnosi się do sytuacji, w których rzecz sprzedana:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, 
  • a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
Sprzedany konsumentce materac nie posiadał właściwości, które wynikały z okoliczności przedstawianych jej w procesie sprzedaży. Nie posiada także właściwości, o których została bezpośrednio zapewniona, a przede wszystkim nie zapewniał cyrkulacji powietrza i prawdopodobnie posiadał piankę termoelastyczną. Nie nadawał się także do celu, o którym sprzedawcę konsumentka informowała przy zawarciu umowy, bowiem nie zapewniał obiecanych funkcjonalności.

Poza tym należy mieć na uwadze, że towar nie jest zgodny z umową na podstawie art. 43b ust. 1 pkt 1-2 Ustawy o prawach konsumenta, bowiem jego opis, jakość i funkcjonalność znacznie odbiega od tego, co wynikało z ustaleń poczynionych w trakcie zawierania umowy. Nadto nie jest on przydatny do szczególnego celu, czyli zapewnienia cyrkulacji powietrza i nienagrzewania się podczas snu, o czym konsumentka sprzedawcę informowała przed zawarciem umowy poinformowani, co ten zaakceptował.

Zakupiony przez konsumentkę materac nie spełnia także warunków określonych w art. 43b ust. 2 pkt 1-4 Ustawy o prawach konsumenta, co także konsumentka wykazała. Co istotne, niezgodność materaca z umową została podstępnie zatajona, co świadczy o złej woli przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 556(2) Kodeksu cywilnego, jeżeli kupującym jest konsument, a wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Jednocześnie, zgodnie z art. 43c Ustawy o prawach konsumenta, przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową. Konsumentka wadę stwierdziła niezwłocznie po otrzymaniu materaca i jego przetestowaniu w naturalnych warunkach, informując o tym sprzedawcę w kolejnym dniu, niezwłocznie po otwarciu przez niego salonu sprzedaży.

Nie sposób również uznać, że materac nie może zostać zwrócony z powodu rzekomego pozostawienia na nim śladów genetycznych konsumentki. Należy zwrócić bowiem uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-681/17, który bezpośrednio stanowi o tym, iż zwrot materaca zakupionego jest dozwolony również wtedy, gdy został on wyjęty z folii lub innego opakowania. W uzasadnieniu wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że nawet potencjalne używanie zwróconego materaca nie czyni go niezdatnym do ponownego użytku. Za przykład podał zaś hotele, gdzie te same materace przez lata służą różnym klientom. Nadto zauważył on, iż istnieją techniki pozwalające na wyczyszczenie materaca tak, aby jego ponowna sprzedaż nie przyniosła żadnego uszczerbku dla wymogów w zakresie ochrony zdrowia lub higieny. W ocenie Trybunału materac stanowi produkt tożsamy z odzieżą. Aby przekonać się o konkretnych funkcjonalnościach materaca, a w konsekwencji prawidłowo ocenić jego cechy, konsument musi go rozpakować. Niemożliwe jest bowiem określenie jego właściwości przez folię czy inne opakowanie. Także z punktu widzenia logiki byłoby to całkowicie absurdalne.

Konsumentka złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy z względu na powyższe. Zażądała zwrotu pełnej ceny materaca wraz z odsetkami ustawowymi. Domagała się także odbioru wadliwego towaru, bowiem gabaryt materaca powoduje, że dostarczenie rzeczy wadliwej do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży byłoby nadmiernie utrudnione, co zgodnie z art. 561(2) §2 Kodeksu cywilnego pozwoliło jej udostępnić go do odbioru w miejscu zamieszkania.

Jesteś w podobnej sytuacji? Wykorzystaj te informacje w walce z nieuczciwym sprzedawcą!

02

03

[BANER-WZ]
Tworzymy dla ludzi, a nie dla sklepów!
Poznaj najbardziej funkcjonalny materac piankowy Osaka Air oraz inne nasze produkty!